MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง: แนวคิดสู่การปฏิบัติ 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

ความเจ็บป่วยเรื้อรังถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติสำหรับเด็กและครอบครัวการพยาบาลเด็กปวยโรคเรื้อรังจึงมีเป้าหมายให้เด็กและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตในชุมชนใกล้เคียงกับภาว:ปกติมากที่สุด เพื่อช่วยให้เด็กป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวสามารถเผชิญกับวิกฤตต่าง ที่เกิดจากการดำเนินของโรค การรักษาพยาบาลที่ได้รับ สภาพของชุมชนและสั่งคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนใด้เรียบเรียงขึ้นจากการประสบการณ์ในการสอน การวิจัย รวมถึงการค้นคว้าจากหนังสือ ตำรา หลักฐานเชิงประจักษ์และบทความงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศผสมผสานประสบการณ์ตรงที่ได้จากการดูแลเด็กป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัว เพื่อที่จะสามารถให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ

วันที่พิมพ์
: Apr 27, 2023
สำนักพิมพ์
: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 172
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9786164700574 
245 a : Title 
การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรัง: แนวคิดสู่การปฏิบัติ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
172 
520 a : Description 
ความเจ็บป่วยเรื้อรังถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติสำหรับเด็กและครอบครัวการพยาบาลเด็กปวยโรคเรื้อรังจึงมีเป้าหมายให้เด็กและครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตในชุมชนใกล้เคียงกับภาว:ปกติมากที่สุด เพื่อช่วยให้เด็กป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวสามารถเผชิญกับวิกฤตต่าง ที่เกิดจากการดำเนินของโรค การรักษาพยาบาลที่ได้รับ สภาพของชุมชนและสั่งคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนใด้เรียบเรียงขึ้นจากการประสบการณ์ในการสอน การวิจัย รวมถึงการค้นคว้าจากหนังสือ ตำรา หลักฐานเชิงประจักษ์และบทความงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศผสมผสานประสบการณ์ตรงที่ได้จากการดูแลเด็กป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัวโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัว เพื่อที่จะสามารถให้การพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น