MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม (Introduction to Food and Beverage) รหัสวิชา 3700-0002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ความสำคัญของโครงสร้างแต่ละแผนก อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร รวมไปถึงการให้บริการเสิร์ฟอาหารและการเก็บอาหาร และการผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้น สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับนักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้ และสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบอาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการต่างๆ

วันที่พิมพ์
: Oct 24, 2019
สำนักพิมพ์
: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 29
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
Unlimited (ไม่จำกัดจำนวน)
MARC Information
020 a : ISBN 
9786160831784 
245 a : Title 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
29 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม (Introduction to Food and Beverage) รหัสวิชา 3700-0002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ความสำคัญของโครงสร้างแต่ละแผนก อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร รวมไปถึงการให้บริการเสิร์ฟอาหารและการเก็บอาหาร และการผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้น สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับนักศึกษาในการค้นคว้าหาความรู้ และสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบอาชีพด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการต่างๆ 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น