MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

ตะลุย! โจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

" หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำข้อสอบทั้ง 10 ชุดนี้ไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญและแม่นยำมากขึ้น เหมาะสาหรับครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ สามารถนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการ สอน สอบ ติว นักเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเป็นข้อสอบในรูปแบบประยุกต์พลิกแพลงตามแนวข้อสอบ NT ของสำนักทดสอบรูปแบบปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งสามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องด้วยตนเองในทางคณิตศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนสามารถประสบความสาเร็จในการเรียน"

วันที่พิมพ์
: Oct 24, 2019
สำนักพิมพ์
: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 29
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
Unlimited (ไม่จำกัดจำนวน)
MARC Information
020 a : ISBN 
9786160828067 
245 a : Title 
ตะลุย! โจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3 
260 b : Name of publisher 
ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
29 
520 a : Description 
" หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำข้อสอบทั้ง 10 ชุดนี้ไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญและแม่นยำมากขึ้น เหมาะสาหรับครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ สามารถนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการ สอน สอบ ติว นักเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเป็นข้อสอบในรูปแบบประยุกต์พลิกแพลงตามแนวข้อสอบ NT ของสำนักทดสอบรูปแบบปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งสามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องด้วยตนเองในทางคณิตศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนสามารถประสบความสาเร็จในการเรียน" 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น