MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เล่ม 1 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

ความคาดหวังของผู้ที่เรียนภาษา คือ การใช้ภาษาที่ได้ร่ำเรียนมาติดต่อสื่อสารกับเจ้าของภาษาให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง แต่การเรียนภาษาในชั้นเรียนก็เป็นเพียงแค่พื้นฐานที่สำคัญของผู้เรียน ส่วนจะสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน และประสบการณ์ในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ฯ

สำหรับหนังสือ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการติดต่อสื่อสารในการทำงาน และติดต่อธุรกิจจากการทำงานจริงร่วมกับชาวญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นมามากกว่ 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อย ๆ ในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และเจ้านายการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในทั้งทางโทรศัพท์และอืเมลคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการทำงาน รวมไปถึงวัฒนธรรมและธรรมเนียมการปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น ที่ผู้อ่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

วันที่พิมพ์
: Aug 25, 2022
สำนักพิมพ์
: เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 99
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
1 / 1 เล่ม
MARC Information
020 a : ISBN 
9789744145789 
245 a : Title 
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เล่ม 1 
260 b : Name of publisher 
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์ 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
99 
520 a : Description 
ความคาดหวังของผู้ที่เรียนภาษา คือ การใช้ภาษาที่ได้ร่ำเรียนมาติดต่อสื่อสารกับเจ้าของภาษาให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง แต่การเรียนภาษาในชั้นเรียนก็เป็นเพียงแค่พื้นฐานที่สำคัญของผู้เรียน ส่วนจะสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน และประสบการณ์ในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ฯ สำหรับหนังสือ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการติดต่อสื่อสารในการทำงาน และติดต่อธุรกิจจากการทำงานจริงร่วมกับชาวญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นมามากกว่ 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อย ๆ ในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และเจ้านายการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในทั้งทางโทรศัพท์และอืเมลคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการทำงาน รวมไปถึงวัฒนธรรมและธรรมเนียมการปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น ที่ผู้อ่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น