MAIN MENU

>

BOOK DETAIL

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน 
ประเภททรัพยากร
: E-Books

หนังสือคำอธิบายกฎหมายแรงงาน เนื้อหาประกอบด้วยคำอธิบายกฎหมายแรงงานที่สำคัญ 5 ฉบับ ได้แก่ สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ (1) สัญญาจ้างแรงงาน (2) ขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (3) การคุ้มครองทั่วไปในการใช้แรงงาน (4) เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก (5) การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (6) ค่าชดเชย (7) การบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในการได้รับเงินของลูกจ้าง (8) การจัดระเบียบการใช้แรงงาน (9) การคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง (10) เงินทดแทน (11) ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ (12) ขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (13) สภาพการจ้าง และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (14) การระงับข้อพิพาทแรงงาน (15) การกระทำอันไม่เป็นธรรม (16) องค์กรทางด้านแรงงาน (17) ศาลแรงงานและการดำเนินคดีแรงงาน นอกจากนี้ยังได้มีการสอดแทรกแนวคิดทางด้านการบริหารแรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทของกฎหมายเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้น

วันที่พิมพ์
: Apr 28, 2023
สำนักพิมพ์
: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมวดหมู่
จำนวนหน้า
: 451
ความนิยม
:
จำนวนให้บริการ
ถูกยืมในขณะนี้ (ไม่อยู่บนชั้นวาง)
MARC Information
020 a : ISBN 
9786164700741 
245 a : Title 
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
260 c : Date of publication 
 
300 a : Total pages 
451 
520 a : Description 
หนังสือคำอธิบายกฎหมายแรงงาน เนื้อหาประกอบด้วยคำอธิบายกฎหมายแรงงานที่สำคัญ 5 ฉบับ ได้แก่ สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ (1) สัญญาจ้างแรงงาน (2) ขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (3) การคุ้มครองทั่วไปในการใช้แรงงาน (4) เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก (5) การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (6) ค่าชดเชย (7) การบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในการได้รับเงินของลูกจ้าง (8) การจัดระเบียบการใช้แรงงาน (9) การคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง (10) เงินทดแทน (11) ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ (12) ขอบเขตการใช้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (13) สภาพการจ้าง และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (14) การระงับข้อพิพาทแรงงาน (15) การกระทำอันไม่เป็นธรรม (16) องค์กรทางด้านแรงงาน (17) ศาลแรงงานและการดำเนินคดีแรงงาน นอกจากนี้ยังได้มีการสอดแทรกแนวคิดทางด้านการบริหารแรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทของกฎหมายเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้น 
650 a : Subject 
 
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็น